Luigi (SSBU)/Hitboxes

From SmashWiki, the Super Smash Bros. wiki
SSBU Icon.png
Move Name Hitbox
Neutral attack 1 LuigiJab1SSBU.gif
Neutral attack 2 LuigiJab2SSBU.gif
Neutral attack 3 LuigiJab3SSBU.gif
Forward tilt LuigiFTiltSSBU.gif
Forward tilt up LuigiFTiltUpSSBU.gif
Forward tilt down LuigiFTiltDownSSBU.gif
Up tilt LuigiUTiltSSBU.gif
Down tilt LuigiDTiltSSBU.gif
Dash attack LuigiDashAttackSSBU.gif
Forward smash LuigiFSmashSSBU.gif
Forward smash up LuigiFSmashUpSSBU.gif
Forward smash down LuigiFSmashDownSSBU.gif
Up smash Lead Headbutt LuigiUSmashSSBU.gif
Down smash LuigiDSmashSSBU.gif
Neutral aerial Luigi Kick LuigiNAirSSBU.gif
Forward aerial LuigiFAirSSBU.gif
Back aerial LuigiBAirSSBU.gif
Up aerial LuigiUAirSSBU.gif
Down aerial LuigiDAirSSBU.gif
Grab aerial Suction Shot LuigiZAirSSBU.png
Neutral special Fireball LuigiFireballSSBU.gif
Side special Green Missile LuigiGreenMissileSSBU.gif
Side special (misfire) Green Missile LuigiGreenMissileMisfireSSBU.gif
Up special grounded Super Jump Punch LuigiUSpecialGroundedSSBU.gif
Up special aerial Super Jump Punch LuigiUSpecialAerialSSBU.gif
Down special grounded Luigi Cyclone LuigiDSpecialGroundedSSBU.gif
Down special aerial Luigi Cyclone LuigiDSpecialAerialSSBU.gif
Standing grab Suction Shot LuigiGrabSSBU.gif
Dash grab Suction Shot LuigiDashGrabSSBU.gif
Pivot grab Suction Shot LuigiPivotGrabSSBU.gif
Pummel LuigiPummelSSBU.gif
Forward throw Slam LuigiFThrowSSBU.gif
Back throw Slam LuigiBThrowSSBU.gif
Up throw LuigiUThrowSSBU.gif
Down throw LuigiDThrowSSBU.gif
Getup attack front LuigiGetupAttackFrontSSBU.gif
Getup attack back LuigiGetupAttackDownSSBU.gif
Getup attack trip LuigiTripAttackSSBU.gif
Ledge attack LuigiLedgeAttackSSBU.gif
Down taunt LuigiDTauntSSBU.png